Najnovšie články

Vzhľadom na dramatickú situáciu s rúškami na Slovensku, sme sa rozhodli našou malou snahou prispieť k zvýšenej istote a ochrane slovenských rodín tým, že ako firma venujúca sa predajo...

21-03-2020

Dovoľujeme si Vám predstaviť najhorúcejšiu novinku z rady produktov IzoRoof pod označením MB biely.

...
09-03-2020

Katalóg produktov radu  IzoRoof určených na vzduchotesné prevedenie parozábrany podľa DIN 4108-7 a vetrotesné prevedenie strešných a fasádnych fólií.

...
06-02-2020

Spustenie jarnej akcie na najpopulárnejšie produkty vzduchotesného pripojenia budov.

...
05-04-2019

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode IZOTES www.izotes.sk a (ďalej

len „internetový obchod“), ktorý je prevádzkovaný Jozef Vereš IZOTES

1.2 Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti pri uzatváraní zmlúv, ktorých predmetom je predaj

tovaru.

1.3 Predávajúcim je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a (ďalej len

„občiansky zákonník“) v spojitosti v ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej

národnej rady č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a na účely týchto

VOP osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

alebo povolania, resp. osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Na účely prevádzkovania internetového obchodu a týchto VOP sa

predávajúcim rozumie spoločnosť:

 

Jozef Vereš IZOTES

So sídlom Jarková 9914/57, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika

IČO: 45 529 132, DIČ: 1073762745, IČ DPH: SK1073762745, Firma je registrovaná na Obvodnom úrade Nové Zámky, Podzámska 25 do OŽP-

B/2010/02793 č. živ. reg 440-29307.

SWIFT: SUBASKBX

IBAN : SK7402000000002740971653

Banka: Všeobecná úverová banka

 

Telefonický kontakt: 00421 35 6460222

E-mail: izotes@izotes.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk

Inšpektorát SOI pre Nitrianky kraj, Staničná č. 9, 950 50 Nitra, Odbor výkonu dozoru, Tel.: 037/7720034

(ďalej len „Predávajúci“)

1.4 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar ponúkaný v našom internetovom obchode, a to buď ako spotrebiteľ

alebo podnikateľ.

1.5. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v spojitosti s ustanovením § 2 písm. a) zákona

ochrane spotrebiteľa a na účely týchto VOP fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu

svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

(ďalej len “Kupujúci“)

1.6 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (spotrebiteľom) výslovne neupravené týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými

ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákonom č. 513/1991 Obchodný

zákonník za predpokladu, že kupujúcim nebude spotrebiteľ, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

1.7 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru v našom internetovom obchode a ktorá je

uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.8 Každý používateľ internetových stránok nášho internetového obchodu, ako aj každý Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky tovaru Predávajúcemu týmto potvrdzuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámil.

 

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Podmienkou pre vytvorenie a odoslanie elektronickej objednávky na kúpu tovaru v našom internetovom obchode je predchádzajúca

registrácia a vytvorenie tzv. osobného účtu, alternatívne jednotlivé prihlásenie a nákup bez registrácie. Prístupovými údajmi sa na účely

osobného účtu Kupujúceho rozumejú e-mailová adresa Kupujúceho a ním zvolené heslo.

2.2 Návrhom Predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s Kupujúcim je umiestnenie ponúkaného tovaru s uvedením jeho hlavných

vlastností, ako aj celkovej ceny vrátane DPH na stránky internetového obchodu. Tovar je možné objednať prostredníctvom elektronickej

objednávky. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom vrátane

fakturačných a dodacích údajov, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu, celkovú cenu objednaného tovaru a

spôsob dodania a platby (ďalej len “objednávka“).

2.3 Kupujúci si za účelom vytvorenia objednávky a kúpy tovaru vloží zvolený tovar do elektronického košíka a ďalej nasleduje pokyny

uvedené na stránke internetového obchodu týkajúce sa vyplnenia objednávkového formulára.

2.4 Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky si ju skontrolovať a v prípade potreby opraviť. Kupujúci odoslaním

objednávky vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú úplné a pravdivé.

2.5 Odoslaním objednávky Kupujúcim a jej prijatím zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva. Kúpna zmluva môže byť v nadväznosti na

voľbu Kupujúceho uzatvorená v slovenskom alebo anglickom jazyku.

2.6 Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu zaslaním potvrdenia na e-mail, ktorý Kupujúci zadal pri registrácii.

Predávajúci je povinný zaslaním informačného e-mailu Kupujúceho bezodkladne informovať aj o tom, že zaslanú objednávku nie je schopný

z akýchkoľvek príčin vybaviť. Zmluvu uzatvorenú na základe objednávky, ktorá je pre obe zmluvné strany záväzná, možno meniť alebo zrušiť

len na základe dohody oboch zmluvných strán, alebo zo zákonných dôvodov.

 

3. Cena tovaru a zasielateľské poplatky ( ďalej len poštovné )

3.1 Aktuálne a platné ceny jednotlivých produktov sú na stránkach nášho internetového obchodu uvádzané pri každom produkte

samostatne a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ako aj všetky ostatné dane. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady spojené s

doručením objednaného tovaru Kupujúcemu, t.j. poštovné.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu a prípadnú zmenu cien ponúkaného tovaru a poštovného.

3.3 Poštovné dobierkou a platbou prevodom pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru do 250,- EUR bez DPH s hmotnosťou do 50 kg s miestom

dodania na území Slovenskej republiky pre doručenie kuriérom, je 5 EUR bez DPH za jednu zásielku, ak nie je uvedené inak.

3.3CZ Poštovné dobierkou a platbou prevodom pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru do 250,- EUR bez DPH s hmotnosťou do 30 kg s miestom

dodania na území Českej republiky pre doručenie kuriérom, je 9 EUR bez DPH za jednu zásielku, ak nie je uvedené inak.

3.4 Poštovné dobierkou a platbou prevodom pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru nad 250,- EUR s DPH s hmotnosťou do 50 kg s miestom

dodania na území Slovenskej republiky pre doručenie kuriérom, je Zadarmo a hradí ju predávajúci, ak nie je uvedené inak.

3.4CZ Poštovné dobierkou a platbou prevodom pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru nad 250,- EUR s DPH s hmotnosťou do 30 kg s miestom

dodania na území Českej republiky pre doručenie kuriérom, je Zadarmo a hradí ju predávajúci, ak nie je uvedené inak.

3.5 Poštovné pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru a objednávkach s miestom dodania na území Českej republiky, stanovuje

Predávajúci po dohode s Kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

3.6 Poštovné je vždy definované v internetovom obchode podľa výberu spôsobu dodania a hmotnosti tovaru. Objednaný tovar bude odoslaný

Kupujúcemu zvoleným spôsobom.

3.7 Konečná cena je celková cena uvedená v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je

uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a ceny za spôsob dopravy a platby, ktoré sa Kupujúci odoslaním objednávky zaväzuje za účelom

kúpy tovaru zaplatiť (ďalej aj „Kúpna cena“). Predávajúci a Kupujúci sú touto cenou viazaní a meniť ju je možné iba na základe vzájomnej

dohody oboch zmluvných strán.

3.8 Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

3.9 V prípade niektorých skupín Tovarov (napr. tovar väčších rozmerov) si Predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru

kuriérskou službou, poštou o čom bude predtým informovať telefonicky.

 

4. Platobné podmienky

4.1 Kúpna cena v celkovej hodnote tovaru je splatná pri odosielaní objednávky prostredníctvom bankového prevodu, platbou na dobierku u

dopravca.

4.2 Kúpna cena v celkovej hodnote tovaru splatná zálohou prostredníctvom bankového prevodu pri odosielaní objednávky. Bez vykonania

úhrady nie je možné objednávku ďalej spracovať. Termín plnenia začína plynúť dňom pripísania hodnoty tovaru na účet Predávajúceho.

4.3 Kúpna cena pre región Česká republika je splatná zálohou prostredníctvom bankového prevodu pri odosielaní objednávky. Bez

vykonania úhrady nie je možné objednávku ďalej spracovať. Termín plnenia začína plynúť dňom pripísania hodnoty tovaru na účet

Predávajúceho.

4.4 Kupujúci môže Kúpnu cenu uhradiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba na dobierku - za tovar Kupujúci zaplatí Predávajúcemu pri prevzatí objednávky u dopravca,

b) platba prostredníctvom bankového prevodu - za tovar Kupujúci zaplatí prostredníctvom bankového prevodu zadaním

potrebných údajov k prevodu kúpnej ceny Predávajúcemu.

4.5 Kupujúcich – podnikateľ platbu kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na niektorý z účtov dodávateľa uvedených na zálohovej faktúre

(proforma faktúre).

4.6 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na objednaný tovar až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.

 

5. Doručenie tovaru a dodacie podmienky

5.1 Predávajúci, resp. príslušný doručovateľ doručí Kupujúcemu objednaný tovar na miesto určené v objednávke ako dodacie miesto (t.j. v

časti „Dodacie údaje“).

5.2 Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Slovenskej republiky je tri až štrnásť pracovných dni odo dňa

potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim podľa článku 2 bod 2.5 týchto VOP. V iných prípadoch je predpokladaná doba dodania

uvedená u tovaru.

5.3 Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Českej republiky je sedem až štrnásť pracovných dní odo dňa

potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim podľa článku 2 bod 2.5 týchto VOP. . V iných prípadoch je predpokladaná doba dodania

uvedená u tovaru.

5.4 V prípade, ak dodanie tovaru v dodacej lehote podľa bodov 5.2 a 5.3 tohto článku nebude z akýchkoľvek príčin možné, je Predávajúci

povinný Kupujúceho o tom dodatočne a bezodkladne informovať. V tomto prípade je Predávajúci zároveň oprávnený jednostranne predĺžiť

lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom Kupujúceho taktiež bezodkladne upovedomí.

5.5 Predávajúci je povinný vopred informovať Kupujúceho aj o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, najneskôr v okamihu začatia

postupu vytvárania objednávky.

5.6 V prípade, ak by predĺžená dodacia lehota presiahla 30 dní, je Kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.7 Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy v okamihu odovzdania objednaného tovaru odovzdaním

dopravcovi na prepravu.

5.8 Tovar bude dodaný Kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných

strán vyplývajú špeciálne požiadavky.

5.9 Tovar bude dodaný Kupujúcemu s priloženou faktúrou.

5.10 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v mieste, ktoré uviedol ako miesto dodania v objednávke. Vo výnimočných prípadoch, ak sa na tom zmluvné strany písomne, resp. Kupujúci s príslušným dopravcom dohodnú, môže Kupujúci prevziať tovar aj na mieste inom, než je miesto dodania uvedené v objednávke.

5.11 Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci má právo skontrolovať dodaný tovar za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ Kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu, či prípadne iné nezrovnalosti, má právo o tom príslušného doručovateľa informovať a túto skutočnosť zapísať do prepravného listu ktorého správnosť potvrdí doručovateľ, prípadne tovar odmietnuť prevziať z tohto dôvodu.

5.12 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu zavineného dodacou poštou, prípadne dopravcom a

ani za poškodenie zásielky zavinené poštou prípadne dopravcom.

5.13 Tovar je zasielaný Kupujúcemu prostredníctvom kuriéra.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, resp. súvisiacimi právnymi

predpismi oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj bez uvedenia dôvodu do 14

kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zruší.

6.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku u Predávajúceho v listinnej podobe alebo

prostredníctvom e-mailu. Na tento účel môže Kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránkach

www.izotes.sk.

6.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy odošle

Kupujúci Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty, pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša

Kupujúci.

6.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku zaslať tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, Predávajúcemu späť na adresu jeho sídla. Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

6.5 Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku znáša v celom rozsahu

Kupujúci.

6.6 V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim podľa bodu 6.1 tohto článku je Predávajúci povinný vrátený tovar prevziať a bez zbytočného

odkladu vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu,

dodanie a poštovné. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu náklady na dopravu a poštovné, ktoré predstavujú rozdiel medzi

nákladmi na doručenie spôsobom, ktorý si pôvodne zvolil Kupujúci a nákladmi na doručenie najlacnejším bežným spôsobom doručenia

tovaru ponúkaným Predávajúcim.

6.7 Predávajúci vráti Kupujúcemu platby podľa bodu 6.6 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. To neplatí,

ak sa Predávajúci s Kupujúcim písomne dohodnú inak.

6.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného

osobitne pre jedného kupujúceho

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo zkáze

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov

a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

7. Záruka, záručné podmienky

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady objednaného tovaru v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré má

objednaný tovar pri prevzatí Kupujúcim.

7.2 Kupujúci má právo uplatniť si nároky z vád tovaru počas trvania záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa

prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa

záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.3 Dokladom o kúpe tovaru a záručným listom zároveň sa na účely uplatnenia nárokov z vád objednaného tovaru podľa týchto VOP

rozumie faktúra doručená Kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

7.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu

bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti

veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci

môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.5 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na

výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci

nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má

Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na vady spôsobené

nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady o ktorých Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, na škody na

tovare vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používania v extrémne

neobvyklých podmienkach.

7.7 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na izotes@izotes.sk), ak nie je spokojný so

spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na

túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia

sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené

právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri

uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúci a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so

spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka

sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie

alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

8. Reklamačné podmienky

8.1 Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uplatniť na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v článku 1 bod 1.3 týchto VOP poštou zaslaním

chybného tovaru zabaleného do obalu vyhovujúcemu preprave spolu s opisom vady a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu

Predávajúceho. Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru, ktoré časom prirodzene a mení vzhľad výrobku.

8.2 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa

uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby,

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených

prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.3 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do

záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

8.4 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Informácie o Kupujúcich a ich osobné údaje sú spracúvané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“.

Kupujúci vytvorením registrácie v internetovom obchode, odoslaním elektronickej objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej

neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, udeľuje Predávajúcemu ako Prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (ďalej aj

len „Prevádzkovateľ“) súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri

obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy Prevádzkovateľa a s ich ďalším spracúvaním súhlasí.

9.2 Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim budú spracúvané výlučne na obchodné a marketingové potreby Prevádzkovateľa, ako aj na

zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS

správ).

9.3 Osobné údaje Kupujúceho bude Prevádzkovateľ spracúvať výlučne za účelom vybavenia objednávky Kupujúceho v internetovom

obchode Prevádzkovateľa, jej dodania Kupujúcemu, vybavenia reklamácie Kupujúceho, odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a s tým

súvisiacich činností, ako aj na zasielanie pravidelných informácií o novinkách a špeciálnych akciách v internetovom obchode

Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim.

9.4 Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má

právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. okrem iného

na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych

osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania

súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči

využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v

poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely

priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu

osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to doručením

písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov do sídla Prevádzkovateľa alebo na email izotes@izotes.sk.

9.5 Predávajúci zároveň vyhlasuje a zaväzuje sa, že akékoľvek údaje o Kupujúcom, ktoré mu Kupujúci poskytol za účelom kúpy tovaru na

stránkach internetového obchodu, neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté iba v

obmedzenom rozsahu za účelom doručenia tovaru.

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP v ich platnom a účinnom znení sú zverejnené a voľne prístupné na stránkach internetového obchodu.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo znenie týchto VOP priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Vzájomný vzťah medzi

Predávajúcim a Kupujúcim sa bude riadiť znením tých VOP, ktoré sú v platnom a účinnom znení zverejnené na stránkach nášho

internetového obchodu www.izotes.sk v čase odoslania objednávky tovaru zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.

10.3 Všetok obsah stránok nášho internetového obchodu vrátane loga, grafiky, obrázkov a textov je majetkom Predávajúceho alebo jeho

dodávateľov a podlieha príslušným slovenským, ako aj európskym a medzinárodným právnym predpisom a štandardom na úseku ochrany

autorských práv a práv duševného vlastníctva. Akékoľvek používanie, zhromažďovanie, či zverejňovanie tohto obsahu bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho alebo jeho dodávateľov je v rozpore s danou právnou úpravou.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 6. 2016