Najnovšie články

Vzhľadom na dramatickú situáciu s rúškami na Slovensku, sme sa rozhodli našou malou snahou prispieť k zvýšenej istote a ochrane slovenských rodín tým, že ako firma venujúca sa predajo...

21-03-2020

Dovoľujeme si Vám predstaviť najhorúcejšiu novinku z rady produktov IzoRoof pod označením MB biely.

...
09-03-2020

Katalóg produktov radu  IzoRoof určených na vzduchotesné prevedenie parozábrany podľa DIN 4108-7 a vetrotesné prevedenie strešných a fasádnych fólií.

...
06-02-2020

Spustenie jarnej akcie na najpopulárnejšie produkty vzduchotesného pripojenia budov.

...
05-04-2019

Utesnenie pripojovacej škáry

Napísal: Jozef Vereš Publikované v: Stavebné pásky a fólie Vytvorené: 2016-06-10 Zobrazené: 6217 Komentár: 0

Akým spôsobom je možné utesniť pripojovaciu škáru okien a dverí ?
Prečo je utesnenie pripojovacej škáry také dôležité ?
Dá sa kvalitne urobiť montáž na pásky svojpomocne ?

Akým spôsobom je možné utesniť pripojovaciu škáru okien a dverí ?
Pred samotnou montážou okien a dverí „na pásky“ je nutné si podľa materiálu obvodovej steny, polohy plánovaného zabudovania okien alebo dverí, materiálu okien, podľa spôsobu kotvenia okenného rámu a v neposlednom rade podľa šírky pripojovacej škáry zvoliť naoptimálnejší spôsob utesnenia, teda použitie vhodnej kombinácie a rozmeru tesniacich pások.

MEMBRÁNOVÉ montážne pásky ( najčastejšie používané šírky 70mm a 100mm ) rozlišujeme zvlášť vnútorné ( SD hodnota 40-60 ) tzv. parotesné na utesnenie zo strany interiéru a vonkajšie ( SD hodnota cca 0,2 ) tzv. paropriepustné na utesnenie zo strany exteriéru – Winflex vnútorný, Winflex vonkajší, alebo tzv. variabilné – inteligentné membrány Winflex Optima Vario, ktoré menia SD hodnotu v závislosti na okolitej vlhkosti vzduchu ( väčšinou ale v rozmedzí iba od cca 0,2 do cca 13 ), ktoré slúžia ako na utesnenie zo strany interiéru, tak aj zo strany exteriéru. Využitie variabilných pások má skôr výhodu pre montážne firmy tým, že nemusia zvlášť objednávať dva druhy pások, teda majú menšiu starosť pri strážení si zásob. Pre investora je vždy výhodnejšie použitie zvlášť interiérových a zvlášť exteriérových pások, pretože rozdiel SD hodnôt je neporovnateľne vyšší.


Variabilné membrány majú vo všeobecnosti svojou pohyblivou SD hodnotou oveľa užitočnejšie využitie ako parobrzdné systémy utesnenia podkrovných priestorov, tiež hlavne s ohľadom na možnú vlhkosť, ktorá sa drží v úrovni podstrešných poistných hydroizolácií- to je ale úplne iná téma.

Pri použití membránových okenných pások je jednou z ďalších, veľmi dôležitých vlastností tiež spôsob fixovania pások na ostenie obvodovej steny. Na rám okna sa páska totiž vždy fixuje samolepiacim okrajom, ktorý sa aplikuje po odstránení krycej fólie. Jediné, čo je pri týchto samolepiacich okrajoch dôležité, je použité lepidlo, ktoré by nemalo byť na báze syntetického kaučuku, ale buď na Akrylátovej báze, alebo na butylkaučukovom základe.

   
Fixovanie na ostenie sa prevádza systémovým lepidlom Winfix biely 600ml, ktoré sa nanáša na ostenie v jemnej vlnovke- špička pištole zrezaná na cca 7-8mm, lepidlo sa na ostení ďalej nerozťahuje špachtľou, ale sa páska vkladá za jemného pritlačenia do húsenky tak, aby vrstva lepidla bola cca 1mm, tým, že lepidlo bolo nanesené v jemnej vlnovke sa po zatlačení roztiahne na potrebnú šírku, ktorá zaručí po vytvrdnutí dostatočnú fixáciu a tesnenie. Spotreba lepidla je cca 10-12 bežných metrov lepenia na 1 ks 600ml balenia – Winfix biely 600ml. Nespornými výhodami lepenia pások na ostenie lepidlom je najmä možnosť korigovania polohy pásky v lôžku lepidla po dobu cca 30 min. , veľmi dobré premostenie miernych nerovností podkladu ( podklad ostenia nemusí byť nevyhnutne vyrovnávaný omietkou ), alebo medzier medzi tvárnicami, pri väčšine typov obvodových konštrukcíí nie je potrebná penetrácia podkladu ostenia ( s výnimkou pórobetónových tvárnic a v niektorých prípadoch tiež tehlových blokov) a v neposlednom rade je hlavne v našich zemepisných šírkach nespornou výhodou použitia lepidla tiež dokonalé utesnenie v oblasti okolo fixačných kotiev vysunutých do interiéru a v mieste kútov a rohov.  V prípade nutnosti penetrácie je Vám k dispozícii náš penetračný náter IzoPen 1000 ml balenie.


Ďalšou možnosťou fixácie okenných pások na ostenie je lepenie samolepiacim butylovým okrajom ( najčastejšie v šírke butylu 20mm ), alebo samolepiacou akrylátovou časťou ( väčšinou po celej šírke pásky ). Nevýhodami tohto druhu fixovania na ostenie je potreba vyrovnania podkladu ostenia, prípadne jeho penetrovanie ( príprava podkladu na mieste lepenia ) a najmä nemožnosť dokonalého utesnenia a vyprofilovania tesniacich pások okolo fixačných kotiev, kde sa najmä butylové samolepiace pásky svojou malou šírkou po 20 min. od nalepenia majú tendenciu v miestach tesne pri kovových kotvách odlepovať. Lepšie výsledky utesnenia v tomto kritickom mieste sa dá dosiahnuť použitím rozpúšťadlovej penetrácie na bitumenkaučukovej báze. Integrované samolepiace pásy na oblasť ostenia doporučujeme teda na základe vyššie uvedeného hlavne pri montovaných stavbách s rovnými osteniami a zároveň pri okenných prvkoch kotvených cez rám okna, kde odpadá riziko možných netesností okolo kotiev. Pri akrylátovej samolepiacej vrstve pre fixáciu na ostenie je treba dávať pozor na rovnomernú a presnú aplikáciu- pritláčanie pásky na stenu, pretože ak raz pri lepení páska vytvorí tzv. faldy ( zvlnenia ), dá sa korigovať opätovným odlepením a znovunalepením len veľmi ťažko, čo je dané charakterom kontaktného lepidla.


Z vyššie uvedeného doporučujeme a preferujeme pri použití membránových okenných tesniacich pások spôsob ich lepenia na ostenie systémovým lepidlom Winfix.


Na utesnenie spodných častí terasových presklení a vchodových dverí je veľmi vhodné použiť samolepiacu pásku so silne lepivou butylkaučukovou vrstvou po celej šírke pásky – Fliesflex  75mm x 10m, pretože je parotesná, vodotesná a tento detail treba somozrejme riešiť aj hydroizolačne. Pásku je v tejto spodnej časti použiť ako z vnútornej, tak aj z vonkajšej strany.  

Šírku použitých okenných montážnych pások je treba vyberať najmä s ohľadom na šírku pripojovacej škáry. Ak je táto zvyčajných 15mm, postačuje 70mm šírka, ak má však škára 20mm a viac ( sanácie budov, výmena starých okien a pod. ), je treba použiť 100mm šírku pásky. Z praxe je ale použitie šírky pásky 50mm ( ponúkajú niektoré firmy ) úplne nedostatočné už aj pri štandardnej šírke pripojovacej škáry 15mm. Ak totiž počítame 2 cm na nalepenie na rám okna a 15mm pripojovaciu škáru, ostáva na ostenie 15mm, čo je úplne nedostatočné.

EXPANZNÉ montážne pásky, na rozdiel od membránových utesňujú pripojovaciu škáru bez použitia PU peny v celej šírke okenného rámu. Utesnenie je tu oveľa jednoduchšie, treba dávať pozor vlastne len na dve veci. Prvou je voľba správneho rozmeru a druhou je nezastrihnúť pásku príliš krátku. Rozmer expanzných pások sa udáva napr. takto : 80/7-15mm x 6m. Prvé číslo znamená, že páska je určená pre 80-kové rámy okien ( skutočná šírka pásky 74mm ), druhé číslo znamená rozsah šírky pracovnej škáry, na ktorý je páska určená-teda nie expanziu vo voľnom priestore, pretože páska musí byť v škáre stlačená na cca 20-25%. Expanzné pásky sú na báze PU peny s otvorenými pórmi, ktorých tesnosť je zaručená impregnáciou pásky s akrylátovou disperziou, ktorá tiež zaručuje odolnosť voči nárazovému dažďu a tiež riadi expanziu pásky po jej odbalení, ako aj zvyšuje UV odolnosť pásky. Expanzné pásky sú pri dostatočnom stlačení v škáre tiež vzduchotesné, nesprávne sa tu niekedy skúša tesnosť expanznej pásky jej prefukovaním po expanzii vo voľnom priestore. Páska sa totiž pri predpísanom stlačení chová úplne inak, nielenže sa samotná PU pena stlačením zhustí, ale sa znásobuje jej tesnosť už spomínaným použitím impregnácie akrylátovou disperziou. Najväčšími chybami pri montáži expanzných pások je ich nadmerné dĺžkové preťahovanie a následné prilepenie na rám okna samolepiacou vrstvou, nedostatočným utesnením v mieste rohov a úplne najčastejšou chybou je nerovnomerné dodržanie šírky pripojovacej škáry po celom obvode zabudovania okna. Pre vysvetlenie, ak sa okno zameria na šírku pracovnej škáry napr. 15mm, vyberie sa vhodná páska pre šírku do 15mm, ale okno sa osadí do otvoru s výraznými rozdielmi v hornej a spodnej, alebo v ľavej a pravej časti s nerovnomernými šírkami škár ( najčastejšie je najväčšia šírka v hornej časti ) a potom sa okno osadí, javí sa samozrejme v miestach s podstatne väčšou šírkou škáry ako nedostatočne tesné.

Expanzné okenné pásky sa líšia navzájom najmä v konštrukcii, resp. zabezpečení parotesnejšej časti zo strany interiéru a paropriepustnejšej zo strany exteriéru. Niektoré typy majú interiérovú tesnosť  samotnej pásky zaručenú integrovanou PE membránou z jednej strany, ktorá sa ale pri montáži okien, prípadne pri omietaní ľahko môže narušiť perforáciou, vyšším štandardom je ale rozdelenie tela expanznej pásky na dve časti, z ktorej jedna je viac naimpregnovaná disperziou-teda parotesnejšia v porovnaní s druhou. Väčšinou sú rozdelené aj farebne- napr. Winflex TriSave. Existujú však aj expanzné okenné pásky, ktoré sú v celej svojej šírke z rovnakého druhu materiálu a teda difúzia zo strany interiéru smerom von nie je spomalená samotnou páskou, alebo jej časťou – Winflex TriSave ECO. Napriek tomu je vhodná na utesnenie pripojovacej škáry okien a dverí, samozrejme v prípade obvodových konštrukcií a zateplenia, ktoré sú rovnako difúzne otvorené v celej svojej šírke. Teda najmä pre difúzne otvorené systémy aj v prípade zalomených ostení zo strany exteriéru.

Špeciálnu skupinu expanzných pások tvoria napr. utesnenia detailu styku pripojenia rámu okna s EPS zateplením v prípade čiastočného prekrytia okenných rámov ( vytvorenie zalomeného ostenia ) za účelom výrazného vylepšenia stratového súčiniteľa zabudovania okna – doporučuje sa hlavne pri výstavbe EPD a NED.  Pomocou pásky Combband 600 sa tak dosiahne synergického efektu, kedy sa zabráni vniknutiu vlhkosti do pripojovacej škáry zo strany exteriéru a zároveň utesní styk EPS a rámu okna bez použitia tmelov, líšt a podobne ( odolnosť pásky voči nárazovému dažďu do tlaku 600 Pa- aj pre výškové budovy ). Neváhajte nás kontaktovať za účelom správneho postupu pri utesnení tohto detailu.  

 

Prečo je nakoniec utesnenie pripojovacej škáry také dôležité ?

Utesnenie pripojovacej škáry okien a dverí podľa platnej normy má 3 základné funkcie. Prvou najviac diskutovanou je regulácia vlhkosti v pracovnej škáre s cieľom zabrániť jej zvýšeniu v zimnom období. Zvýšená vlhkosť totiž výrazne-násobne zvyšuje tepelnú vodivosť izolácie ( PUR peny v škáre ), to znamená, že výrazne znižuje jej tepelnoizolačnú schopnosť v už aj tak oslabenom mieste detailu pripojenia okna na obvodovú konštrukciu. V prípade nedostatočného utesnenia škáry zo strany interiéru dochádza v zimnom období zvýšenou difúziou vodných pár smerom zvnútra von k jej  kondenzácii v izolácii –PUR pene a strate tepelnoizolačných vlastností, k vzniku škôd, spôsobených nadmernou vlhkosťou ( plesne ). V prípade nedostatočného utesnenia škáry zo strany exteriéru dochádza k vniknutiu vlhkosti pri nepriazni počasia ( nárazový dážď ) do priestoru PUR peny, čo má za následok zvýšenie je vlhkosti, podobne ako v prvom prípade.

Druhou funkciou je zvýšenie vzduchotesnosti stavby. Utesnenie pripojovacej škáry okien a dverí je jedným zo základných predpokladov dosiahnutia dostatočnej vzduchotesnosti, ktorá musí dosiahnuť min. hodnotu 0,6.h-1. Zvýšená vzduchotesnosť nielenže znižuje potrebu tepla na vykurovanie tým, že zabraňuje nekontrolovaným infiltráciám ( neželaná výmena vzduchu ), ale prispieva výrazne k správnej funkcii riadeného vetrania. Dokonca až pri vzduchotesnosti pod 0,4.h-1 sa riadené vetranie aj pri veľkej nepriazni počasia ( vietor o sile 50km/h ) chová aj naďalej ako riadené.
Treťou, najmenej spomínanou a pre niekoho nie až tak dôležitou funkciou utesnenia pripojovacej škáry je zníženie hlučnosti prichádzajúcej zo strany exteriéru.

 

Dá sa kvalitne urobiť montáž na pásky svojpomocne ?

Skúsenosti ukazujú, že napriek častým školeniam, ktoré podstupujú firmy, alebo živnostníci zaoberajúci sa montážou okien sa utesnenie pripojovacej škáry žiaľ často prevádza s mnohými chybami a nedostatkami, ktoré ani tak nepramenia z nevedomosti, ale skôr z ľahostajného postoja montážnych firiem podceňovaním dôležitosti správneho utesnenia. Veľakrát sa na nás obracajú investori stavieb s tým, že dokonca dostávajú informácie typu : nedávajte si žiadne pásky, je to zbytočné... z toho sa dá usúdiť, že montážne partie sa neradi zaoberajú precíznou prácou na utesnení pripojovacej škáry, pretože potrebujú rýchlo okná osadiť a vypeniť a „neplytvať“ časom s nalepovaním nejakých pások.

Naopak, stretávame sa často s ľuďmi, ktorí sa veľmi zaujímajú o problematiku utesnenia pripojovacej škáry okien a dverí, sami si materiál nakúpia a precízne a veľmi kvalitne si pásky aplikujú svojpomocne.

Naše skúsenosti teda hovoria, že svojpomocná montáž okien je veľmi dobre možná, dokonca veľakrát oveľa kvalitnejšie prevedená, ako keď utesnenie prevádza montážna firma. Stavebník sa totiž dokáže veľmi precízne „vyhrať“ s lepením pások a výsledky naozaj stoja zato. Veď nakoniec, ide o jeho vlastnú stavbu.

Ak ktokoľvek bude potrebovať odborné informácie týkajúce sa spôsobu najvhodnejšieho utesnenia pripojovacej škáry okien a dverí, sme pripravení poskytnúť mu odborné rady a podeliť sa so skúsenosťami, ktoré sme nazbierali opravovaním zlých montáží a štúdiom problematiky stavebnej fyziky a vzduchotesnosti budov.

Rýchly kontakt na telefonické poradenstvo : 0948 898 788 ( denne od 08:00 do 20:00 )

Na čo najrýchlejšie získanie informácií ohľadne správneho utesnenia pripojovacej škáry je dobré mať pripravené odpovede na nasledujúce otázky :

- Aký je materiál obvodovej steny, poloha osadenia okna, materiál okenného rámu
- Aký je spôsob kotvenia okna ( cez rám, alebo na kotvy )
- Ako dlho po osadení okien sa chystá zateplenie, s akým izolačným materiálom a v akej hrúbke

Tagy:

Zanechať komentár

Captcha